News&Promotion
แจ้งราคาห้องพัก
ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทางโรงแรม มีการปรับลดราคาพิเศษสำหรับลูกค้า
แจ้งราคาห้องพักช่วงโลวซีซั่น
ตั้งแต่ 1 มิถนายน 2564 - 31 ตุลาคม, 2564
ราคาห้องพักเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม, 2562 - 1 มกราคม, 2563
แจ้งราคาห้องพักช่วงไฮซีซั่น
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน, 2562 - 29 กุมภาพันธ์, 2563
ราคาห้องพักเทศกาลลอยกระทง
เทศกาลลอยกระทง 11,12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562